VEDTÆGTER FOR HELSINGØR KØRELÆRERFORENING

Side 1 af 6

HELSINGØR KØRELÆRERFORENING

CVR 34 15 50 11

VEDTÆGTER

Indholdsfortegnelse:

1 Grundlæggende oplysninger ………………………………………………………………… 1

2 Hæftelse ……………………………………………………………………………………………. 2

3 Medlemsforhold………………………………………………………………………………….. 2

4 Udmeldelse ………………………………………………………………………………………… 2

5 Eksklusion ………………………………………………………………………………………….. 3

6 Kontingent ………………………………………………………………………………………….. 3

7 Bestyrelsen ………………………………………………………………………………………….. 3

8 Bestyrelsesarbejdet ………………………………………………………………………………. 3

9 Generalforsamling ……………………………………………………………………………….. 4

10 Tegningsregler ……………………………………………………………………………………. 5

11 Regnskab og revision…………………………………………………………………………….. 5

12 Opløsning ……………………………………………………………………………………………. 5

13 Garantiordning …………………………………………………………………………………….. 6

1 Grundlæggende oplysninger

1.1 Foreningens navn er Helsingør Kørelærerforening, forkortet HKF.

1.2 Foreningen ejer og driver Nordsjællands Køretekniske Anlæg, forkortet NKTA.

1.3 Formålet med foreningen er at

1.3.1 varetage medlemmernes interesser

1.3.2 styrke medlemmernes professionelle status

1.3.3 styrke kollegialiteten

1.3.4 fremme færdselssikkerheden

1.3.5 medvirke til fælles markedsføring

1.4 Foreningen kan for at varetage medlemmernes interesser erhverve fast ejendom.

Side 2 af 6

1.5 Erhvervelse af fast ejendom skal ske i et til formålet oprettet selskab.

2 Hæftelse

2.1 Foreningen hæfter alene med sin formue.

2.2 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3 Medlemsforhold

3.1 Som almindeligt medlem kan optages enhver kørelærer, der virker som kørelærer i

Nordsjællands Politis område. Kørelærere der har væsentlig virke for et eksisterende medlem har

krav på at blive optaget som almindeligt medlem.

3.2 Aktive medlemmer har adgang til NKTA. Som aktive medlemmer kan registreres det antal

medlemmer, som har ønske om at være aktive medlemmer og som bestyrelsen skønner mulige

af hensyn til kapacitetsbelastningen af NKTA.

3.3 Bestyrelsen fører en venteliste over almindelige medlemmer som har udtrykt ønske om at blive

optaget som aktivt medlem. Bestyrelsen kan betinge optagelse og forbliven på ventelisten af

betaling af et årligt gebyr. Det medlem der er først indtegnet på ventelisten, går forud for de

senere indtegnede når et almindeligt medlem tilbydes at blive aktivt medlem. Bestyrelsen kan

dog give førsteprioritet på ventelisten til kørelærere, som overgår fra at være ansatte kørelærere

i en medlemsvirksomhed til at være selvstændige kørelærere.

3.4 Indmeldelse som almindeligt medlem sker ved udfyldelse af formular på hjemmesiden.

Kørelæreren må ved sin optagelse og under sit medlemskab ikke:

3.4.1 Være i restance over for en anden kørelærerforening.

3.4.2 Være under konkursbehandling, rekonstruktion, gældssanering eller lignende.

3.4.3 Være dømt for et strafbart forhold som begrunder evt. fare for misbrug af sin stilling.

3.4.4 Fremkomme med nedsættende udtalelser eller foretage anden krænkende adfærd.

3.4.5 Udvise anden adfærd der kan skade HKF.

Hvor bedømmelsen indeholder et skøn, udøves dette af bestyrelsen.

3.5 Bestyrelsen kan optage et medlem på prøve. Prøvetiden er et år, hvorefter ansøgeren optages

som almindeligt medlem, med mindre særlige forhold taler herimod.

3.6 Som passive medlemmer kan optages tidligere almindelige eller aktive medlemmer, der ikke

længere underviser som kørelærere, og andre efter bestyrelsens skøn. Alle medlemmer har pligt

til at overholde foreningens vedtægter.

3.7 Kun aktive medlemmer har stemmeret. Almindelige og passive medlemmer har ikke stemmeret.

Kun aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Almindelig og passive medlemmer er ikke

valgbare til bestyrelsen.

4 Udmeldelse

Side 3 af 6

4.1 Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden senest 1 måned før kalenderårets udløb.

5 Eksklusion

5.1 Et medlem, der ikke overholder foreningens vedtægter eller ikke længere opfylder betingelserne

for at være medlem, jfr. § 3, kan meddeles en skriftlig og begrundet advarsel med opfordring til at

efterkomme advarslen.

5.2 Såfremt medlemmet ikke efterkommer advarslen, kan bestyrelsen indstille medlemmet til

eksklusion. – Beslutning herom træffes med kvalificeret flertal i bestyrelsen. (4/5 flertal).

5.3 Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, kan uden videre ekskluderes 1

måned efter forfaldsdato. Eksklusion på grund af kontingent restance fritager ikke for

kontingentforpligtelsen for den kontingentperiode i hvilket udelukkelsen finder sted.

6 Kontingent

6.1 Kontingentet udgør kr. 2.800 (2019) for alle medlemmer.

6.2 Kontingentet opkræves årligt forud.

6.3 Medlemmer i kontingentrestance taber retten til medlemsrabat.

7 Bestyrelsen

7.1 Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer Formanden vælges på

generalforsamlingen for en periode på 2 år i ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på

generalforsamlingen for en periode på 2 år i ulige år og andre 2 vælges på tilsvarende vis i lige år.

7.2 Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide indsættes suppleant indtil

førstkommende generalforsamling.

7.3 Der vælges 2 suppleanter for medlemmer af bestyrelsen og revisor for et år ad gangen.

7.4 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand og

kasserer.

7.5 Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil, og det påhviler herunder bestyrelsen at

føre tilsyn med de i foreningen evt. ansatte personers virke.

7.6 Valgbarhed til bestyrelsen kræver mindst 1 års aktivt medlemskab af foreningen.

8 Bestyrelsesarbejdet

8.1 Bestyrelsesmøder afholdes ad hoc, dog mindst 4 gange om året.

Side 4 af 6

8.2 Bestyrelsens opgaver omfatter:

8.2.1 deltagelse i bestyrelsesmøder

8.2.2 at føre referat over bestyrelsesmøderne

8.2.3 sætter rammerne for HKF og NKTA

8.3 Bestyrelseshonoraret udgør kr. 20.000 til formanden, kr. 20.000 til næstformanden, kr. 50.000 til

kasseren og kr. 10.000 til menige medlemmer.

8.4 Samtlige bestyrelsesmedlemmer kompenseres med kr. 1.500 for deltagelse i møder (ud over

bestyrelsesmøder) op til en halv dags varighed. Heldagsmøder kompenseres med kr. 3.000.

Formanden indkalder/skal godkende bestyrelsens deltagelse i møder.

8.5 Samtlige honorarer er årlige og optjeningen starter ved den ordinære generalforsamling.

Honorarerne er momsfrie og faktureres ultimo kalenderåret.

8.6 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når en

majoritet af bestyrelsesmedlemmer er til stede.

9 Generalforsamling

9.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

9.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest den 1. april.

9.3 Indkaldelse, dagsorden, godkendt regnskab og budget udsendes med mindst en måneds varsel pr

mail.

9.4 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, og skal indkaldes, når

mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af

grund. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af

begæringen herom. Indkaldelsen skal finde sted med mindst 14 dages varsel og skal indeholde

dagsorden.

9.5 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer, forudsat at de ikke er i

kontingentrestance.

9.6 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen og som

ikke må være medlem af bestyrelsen.

9.7 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen som minimum omfatte:

Side 5 af 6

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Behandling af indkomne forslag

4. Fremlæggelse af revideret og underskrevet regnskab

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende iflg. forslag fra bestyrelsen

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant

9. Eventuelt

9.8 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1.

januar. Bestyrelsen har ansvaret for at fremsende disse til medlemmerne sammen med

indkaldelsen.

9.9 Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, som er indkommet

som anført, med mindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.

9.10 Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af

nærværende vedtægt. Hvert aktivt medlem har en stemme.

9.11 Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på ændringer i vedtægterne, foretages skriftlig

afstemning, og til forslagets vedtagelse kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer, stemmer for

forslaget.

9.12 Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker

det.

9.13 Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem. Hvert

fremmødt medlem kan kun medbringe en fuldmagt.

10 Tegningsregler

10.1 Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

10.2 Ved køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og andre tilsvarende væsentlige dispositioner,

tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

11 Regnskab og revision

11.1 Regnskabet følger kalenderåret.

11.2 Kassereren udarbejder den årlige oversigt og regnskabet til brug for generalforsamlingen.

11.3 Foreningens regnskab revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer.

12 Opløsning

Side 6 af 6

12.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en i den anledning indkaldt ekstraordinær

generalforsamling, hvor opløsning kun kan vedtages, når 4/5 af foreningens stemmeberettigede

medlemmer stemmer herfor.

12.2 Samtidig træffes der afgørelse om dispositioner over foreningens eventuelle midler.

13 Garantiordning

13.1 HKF’s garantiordning råder over en startsum på kr. 50.000 (2019) der er reserveret på HKF’s

bankkonto.

13.2 Udbetaling kan kun ske til aktive medlemmer og alene såfremt der er tilstrækkelige midler i

ordningen på tidpunktet for afgørelsen.

13.3 Den aktuelle saldo oplyses hvert år på generalforsamlingen.

13.4 Yderligere indskud i ordningen kræver en flertalsbeslutning på generalforsamlingen.

13.5 Ordningen dækker den økonomiske kompensation der iflg. ankenævns afgørelse skal betales til

kunden.

13.6 Ordningen giver endvidere økonomisk støtte til erhvervelse af juridisk bistand op til kr. 25.000 pr.

sag. Bestyrelsen skønner om der kan gives støtte i hvert enkelt tilfælde.

13.7 Udbetaling af erstatning finder kun sted til kunder der har været elever på en køreskole hvor

undervisningen varetages af et medlem af HKF.

13.8 Kravet mod kørelæreren skal komme fra Ankenævnet for køreundervisning.

13.9 Der ydes ikke erstatning for personskade.

13.10 HKF forbeholder sig ret til efterfølgende at gøre regres mod det medlem der har udløst

udbetalingen, medmindre kørelæreren har fået medhold ved en efterfølgende domsafsigelse.

Således vedtaget på HKF’s ekstraordinære generalforsamling den 21. januar 2021.